การนำเข้าเครื่องจักร

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนำเข้าเครื่องจักร

“เครื่องจักร” หมายความว่า สิ่งที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้นสำหรับใช้ก่อกำเนิดพลังงานเปลี่ยนหรือแปรสภาพพลังงาน หรือส่งพลังงาน ทั้งนี้ด้วยกำลังน้ำ ไอน้ำ ลม ก๊าซไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน และหมายความรวมถึงเครื่องอุปกรณ์ฟลายวีล พูลเลย์ สายพานเพลา เกียร์หรือสิ่งอื่นที่ทำงานสนองกัน (จาก : พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535)

เครื่องจักรกล มีหลายประเภทผลิตภัณฑ์  การแบ่งประเภทการนำเข้าเครื่องจักรในที่นี้แบ่งตามพิกัดอัตราศุลกากร โดยแบ่งประเภทตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน  แบ่งออกเป็นประเภท ดังนี้

 • เครื่องจักรอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • เครื่องจักรอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
 • เครื่องจักรอุตสาหกรรมก่อสร้าง
 • เครื่องจักรอุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ์
 • เครื่องจักรอุตสาหกรรมยางหรือพลาสติก
 • เครื่องจักรอุตสาหกรรมเหมืองแร่
 • เครื่องจักรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
 • เครื่องจักรอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 • เครื่องจักรอุตสาหกรรมเครื่องหนัง
 • เครื่องจักรงานโลหะกรรมหรือหล่อโลหะและ
 • เครื่องจักรใช้ในการเกษตร
 • เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป

ขั้นตอนการนำเข้าเครื่องจักร

ผู้ที่ต้องการนำเข้าเครื่องจักร มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. ทำการลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้าและผู้ส่งออกในระบบกรมศุลกากร ทางบริษัท ลิ้งซ์จิสติกส์ อินเตอร์ เฟรท จำกัด เรามีบริการลงทะเบียนให้กับผู้นำเข้าได้ถูกต้องและรวดเร็ว
 2. ตรวจสอบพิกัดภาษีของเครื่องจักรว่า เครื่องจักรดังกล่าวต้องขอใบอนุญาตในการนำเข้าหรือไม่ เช่น ใบอนุญาตสำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นต้น และพิกัดภาษีดังกล่าวยังสามารถตรวจสอบเรื่องการใช้สิทธิลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรี เช่น จีน อาเซียน เป็นต้น เพื่อใช้ในการลดอัตราภาษีอากร ทำให้ผู้นำเข้าไม่ต้องชำระภาษีอากรในการนำเข้าเครื่องจักรแบบเต็มจำนวน ทั้งนี้พิกัดภาษีที่ตรวจสอบหากมีความถูกต้องทำให้ลดขั้นตอนเรื่องการผิดกฎหมายศุลกากรที่จะทำให้เกิดความล่าช้าในการส่งมอบสินค้า และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของค่าปรับ หากพิกัดภาษีไม่ถูกต้อง โดยการหาพิกัดภาษีจะต้องใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้
  • ชื่อภาษาอังกฤษ รุ่นของเครื่องจักรและยี่ห้อของเครื่องจักรที่จะทำการนำเข้า
  • รูปภาพหรือแคตตาล็อกหรือโบรชัวร์ของเครื่องจักรที่จะทำการนำเข้า
  • หน้าที่การใช้งานของเครื่องจักรที่จะทำการนำเข้า สามารถทำงานได้กี่หน้าที่ ใช้พลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมัน ใช้ในการผลิตอะไร เป็นต้น

ทางบริษัท ลิ้งซ์จิสติกส์ อินเตอร์ เฟรท จำกัด เรามีบริการให้กับผู้นำเข้าในการส่งข้อมูลทั้ง 3 รายการมาให้เราตรวจสอบกับผู้ชำนาญการที่อนุมัติโดยกรมศุลกากรก่อนการนำเข้า เพื่อความถูกต้องและทางเราจะให้คำปรึกษาการนำเข้าเครื่องจักรเพื่อให้ทางผู้นำเข้าได้รับประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงของการลดหย่อนอากร การใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งการลดหย่อนอากร ตลอดจนการส่งมอบถึงมือลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ปราศจากค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าปรับ หรือค่า STORAGE  ในกรณีที่พิกัดไม่ถูกต้องกับเครื่องจักรชนิดนั้น เครื่องจักรส่วนใหญ่จะมีอัตราภาษีนำเข้าที่ค่อนข่างต่ำ ทั้งนี้อัตราภาษีจะขึ้นอยู่กับพิกัดศุลกากรของเครื่องจักรแต่ละชนิด  ซึึ่งสามารถเช็ครายละเอียดพิกัดเบิ้องต้นได้ที่เว็บไซต์กรมศุลกากร  http://itd.customs.go.th/

กรณีที่ผู้นำเข้าได้รับสิทธิ์ประโยชน์ในการนำเข้าเครื่องจักรจากกรมส่งเสริมการลงทุน (BOI) หรือ การนิคมอุตสาหกรรม (IEAT) หรือ กรมศุลกากร (FREEZONE) การนำเข้าเครื่องจักรจะได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีอากรและภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้รายละเอียดการลดหย่อนภาษีดูได้จากบัตรส่งเสริมของแต่ละบริษัทหรือจากใบอนุมัติจาก IEAT หรือใบจัดตั้งเขต FREEZONE ที่ออกโดยกรมศุลกากร ทางบริษัท ลิ้งซ์จิสติกส์ อินเตอร์ เฟรท จำกัด สามารถตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์ของผู้นำเข้าและบอกรายละเอียดของเอกสารว่าต้องใช้เอกสารใดบ้างกับสิทธิประโยชน์นั้นๆ

การนำเข้าเครื่องจักรแบบหลายเที่ยวเรือ

สิทธิประโยชน์อีกอย่างหนึ่งที่ใช้ในการนำเข้าเครื่องจักร คือ พิธีการหลายเที่ยวเรือ

“หลายเที่ยวเรือ” สินค้าที่จะได้รับอนุญาตให้จัดทำพิธีการใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือต้องเป็นของที่นำเข้ามาเพื่อประกอบเป็นของครบชุดสมบูรณ์ ตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ภาค ๑ หลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร

ข้อ ๒ (ก) “ประเภทที่ระบุถึงของใด ให้หมายรวมถึงของนั้นที่ยังไม่ครบสมบูรณ์หรือยังไม่สำเร็จ หากว่าในขณะนำเข้ามีลักษณะอันเป็นสาระสำคัญของของที่ครบสมบูรณ์หรือสำเร็จแล้วและให้หมายรวมถึงของที่ครบสมบูรณ์หรือสำเร็จแล้ว (หรือที่จำแนกเข้าประเภทของที่ครบสมบูรณ์หรือสำเร็จแล้วตามนัยแห่งหลักเกณฑ์นี้) ที่นำเข้ามาโดยถอดแยกออกจากกันหรือยังไม่ได้ประกอบเข้าด้วยกัน”

สินค้านำเข้าหลายเที่ยวเรือ คือการนำเข้าสินค้าที่ไม่สามารถขนส่งเข้ามาในครั้งเดียวได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ส่วนมากจะเป็นการนำเข้าเครื่องจักรที่ใช้ประกอบการผลิตสินค้าทั้งรายการผลิต ซึ่งการจัดหาพิกัดอัตราภาษีจะจัดเข้าประเภทพิกัดของเครื่องจักรที่ประกอบสมบูรณ์แล้วเพียงพิกัดเดียว ง่ายกว่าการแยกประเภทชิ้นส่วนเข้ามาแต่ละครั้ง / พิกัดอัตราภาษีก็จะแยกไปตามประเภท ซึ่งจะทำให้ภาษีที่ต้องชำระอาจสูงขึ้น