นำเข้าทางเรือ

นำเข้าทางเรือ

การนำเข้าทางเรือ เป็นหัวใจหลักของการนำเข้าในประเทศไทย เนื่องจากค่าขนส่งมีราคาถูก ขนส่งได้ครั้งละมากๆ

นำเข้าทางเรือ

VOCC กับ NVOCC คืออะไร ต่างกันอย่างไร

ผู้ให้บริการขนส่งทางทะเลแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ VOCC กับ NVOCC
1. VOCC (Vessel Operating Common Carrier) กลุ่มผู้ขนส่งที่มีเรือเรือบรรทุกสินค้าเป็นของตัวเองในการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า ซึ่งก็คือสายเรือ หรือ shipping line นั่นเอง
2. NVOCC (Non-Vessel Operating Common Carrier) กลุ่มผู้ขนส่งที่ไม่มีเรือบรรทุกสินค้าเป็นของตัวเอง แต่ให้บริการขนส่งทางทะเลได้ และจะเป็นผู้ออกเอกสารใบรับตราส่ง B/L ให้กับลูกค้าได้

 

ความแตกต่างระหว่าง Feeder vessel และ Mother vessel

: ในการขนส่งทางสินค้าทางเรือนั้น มักจะมีเส้นทางเดินเรือแบบเครือข่าย ซึ่งเส้นทางเดินเรือของเรือแม่ หรือเรือขนาดใหญ่ (Mother vessel) และเรือลูก หรือเรือขนาดกลางหรือเล็ก (Feeder vessel) นั้นก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายด้วยเช่นกัน
-Feeder vessel มีขนาดเล็กกว่าเรือแม่ โดยจะให้บริการขนส่งตู้สินค้าจากเรือสินค้าขนาดใหญ่ (เรือแม่) ไปยังท่าเรือขนาดเล็ก หรือจากท่าเรือขนาดเล็กไปยังเรือแม่
-Mother vessel หรือที่เรียกว่าเรือแม่ จะมีขนาดใหญ่ โดยจะให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือหลักที่เป็นฐานการให้บริการใหญ่ๆเท่านั้น